Můj e-shop

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

Název společnosti: MAXIS, a.s. (vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5421)

Sídlo firmy: Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2, Česká republika

Provozovna: Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika

 

IČ: 25675893, DIČ: CZ25675893

 

Firma je plátcem DPH.

 

Kontakty:

Bezplatná infolinka: 800 900 336

Tel.: +420 571 633 510, Tel.: +420 571 633 511

Fax: +420 571 616 271

info@medi-expert.cz

 

Pracovní doba: 7.30 –15.30 hod.

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo na odstoupení od objednávky. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

 

3. CENA ZBOŽÍ

 • Cena nabízeného zboží se vždy účtuje včetně DPH. Cena platná v době závazné objednávky kupujícího je pro prodávajícího závazná.
 • Slevové poukazy vydané prodávajícím lze uplatnit jen v internetovém obchodě prodávajícího. Každý slevový poukaz bude obsahovat podmínky jeho použití.

 

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Zboží skladem posíláme v první pracovní den po potvrzení objednávky.
 • U zboží, které není skladem, je lhůta dodání 3–10 dní. V případě delší lhůty dodání je kupující informován prodávajícím o době dodání.

 

5. ZPŮSOB DOPRAVY

 • Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.
 • Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete v internetovém obchodě v sekci „Způsob dopravy“.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

6. CENY DOPRAVY

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li v sekci „Způsob dopravy“ uvedeno jinak, je poštovné zdarma. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující veškerá rizika dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

7. PLATBA

 • Dobírkou – platba při převzetí zásilky; v případě, že dopravce nabízí možnost platby kartou, je možno kupní cenu uhradit u řidiče dopravce. V případě zásahu vyšší mocí může být platba kartou odmítnuta.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

8. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ PENĚZ

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku). Práva z vad se nevztahují na vady způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo špatným zacházením nebo na vady vzniklé používáním k jinému než určenému účelu. Prodávající si je vědom, že při nákupu zboží přes internet není možné si zboží řádně prohlédnout, a proto Vám poskytuje záruku vrácení peněz. Jestliže bezprostředně po převzetí zásilky kupující zjistí, že mu zakoupené zboží nevyhovuje, má možnost do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy bez odůvodnění odstoupit a zboží bez udání důvodu vrátit (určující je datum odeslání) na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. O vrácení zboží kupující informuje prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Peníze za zboží budou kupujícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží nebo prokázání, že zboží odeslal prodávajícímu, zaslány zpět - bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, a to včetně poštovného. Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, dobírkové zásilky nebudou přijaty. Prodávající upřednostňuje vrácení zboží v původ- ním obalu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a na zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Při vrácení zboží musí být splněny následující podmínky:

 • zboží musí být nepoužité a nepoškozené
 • ve vrácené zásilce musí být vložen doklad o koupi (faktura)

 

9. REKLAMACE

Za odeslané zboží až do okamžiku převzetí zboží kupujícím nese veškerá rizika spojená s přepravou prodávající. Jestliže při dodání bude poškozen obal zboží nebo shledána jakákoliv závada, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození nebo o závadě, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklé přepravou. Reklamovat kompletnost obsahu dodávky je možno do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud po otevření zásilky kupující zjistí vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 3 dnů písemně elektronickou poštou je povinen informovat prodávajícího. Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží Reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

10. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu prodávajícího aže s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že všechny osobní údaje uvedené kupujícím jsou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny v sekci „Zpracování osobních údajů“.

 

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 • Část obsahu kupních smluv mezi MAXIS, a.s. jako prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími je určena těmito obchodními podmínkami.
 • Prodávající prohlašuje, že informace poskytnuté kupujícím bude považovat za osobní údaje, dle zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění, a při nakládání s nimi a jejich ochraně bude postupovat podle zákona a v žádném případě je neposkytne třetí osobě a bude je využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.
 • Prodávající je oprávněn obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to v souladu s ust. § 1752 občanského zákoníku.
 • Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2023, a to pouze pro dodávky zboží v rámci České republiky.

 

 

PDF ikonObchodní podmínky ke stažení