Obchodní podmínky

1. Základní údaje o prodávajícím

Název společnosti:  MAXIS, a.s. (vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5421)
Sídlo firmy:   Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2, Česká republika
Výrobní závod: Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika


IČ: 25675893
DIČ: CZ25675893

 

Firma je plátcem DPH.

 

Kontakty:
Bezplatná infolinka: 800 900 336
Tel.: +420 571 633 510
Tel.: +420 571 633 511
Fax: +420 571 616 271

E-mail: info@cepsports.cz
Web: www.cepsports.cz

Pracovní  doba: 7.30 – 15.30 hod.


2. Objednávka zboží

Objednávky zboží je možno realizovat pomocí internetové on-line prodejny, telefonicky nebo zasláním objednávky faxem, e-mailem a klasickou poštou.


3. Cena zboží

• Cena nabízeného zboží se vždy účtuje včetně DPH. Cena platná v době závazné objednávky kupujícího je pro prodávajícího závazná.
• Slevové poukazy vydané prodávajícím lze uplatnit jen na nezlevněné zboží a pouze na jeden nákup. Slevové poukazy nelze sčítat.


4. Termín dodání zboží

• Zboží skladem posíláme v první pracovní den po potvrzení objednávky.
• U zboží, které není skladem, je lhůta dodání 3-10 dní. Případná delší lhůta dodání bude předem dohodnuta.


5. Způsob dopravy

• Česká pošta
• GLS – přepravní společnost


6. Ceny dopravy

• V případě využití služeb České pošty nebo přepravní společnosti GLS je účtováno jednotné poštovné ve výši 100 Kč.
• Při jednorázových objednávkách nad 1000 Kč včetně DPH je doprava zdarma.
• Při zakoupení samostatného "Dárkového poukazu CEP" nebude účtováno dopravné.


7. Platba

• dobírkou – platba při převzetí zásilky


8. Záruka na zboží, odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku). Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

Jsme si vědomi, že při nákupu zboží přes internet není možné si zboží řádně prohlédnout, a proto Vám poskytujeme záruku vrácení peněz. Jestliže bezprostředně po převzetí zásilky zjistíte, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje, máte možnost do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy bez odůvodnění odstoupit a zboží bez udání důvodu vrátit (určující je datum odeslání) na naši adresu. O vrácení zboží nás, prosím, informujte e-mailem nebo telefonicky. Peníze za zboží Vám budou neprodleně, nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží nebo prokázání, že jste nám zboží odeslali, zaslány zpět – bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Vracíme peníze za zboží i poštovné. Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, dobírkové zásilky nebudou přijaty.

Při vrácení zboží musí být splněny následující podmínky:
• zboží musí být nepoužité a nepoškozené
• ve vrácené zásilce musí být vložen doklad o koupi (faktura)
Na vady vzniklé používáním k jinému než určenému účelu, na vady způsobené špatným zacházením se zbožím a na běžné opotřebení se záruka na zboží nevztahuje.

Doba upotřebitelnosti zboží činí 6 měsíců.


9. Reklamace

Za odeslané zboží až do okamžiku převzetí zboží kupujícím nese veškerá rizika spojená s přepravou prodávající. Jestliže při dodání bude poškozen obal zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklé přepravou. Reklamovat kompletnost obsahu dodávky je možno do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud po otevření zásilky zjistíte vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 3 dnů písemně elektronickou poštou informujte prodávajícího.

Reklamované zboží zašlete na naši adresu s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Bude Vám vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se s Vámi nedohodneme jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


10. Všeobecná ustanovení

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku).

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo na odstoupení od objednávky. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.


11. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že všechny osobní údaje uvedené kupujícím jsou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.


12. Ostatní ujednání

a) Část obsahu kupních smluv mezi MAXIS, a.s. jako prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími je určena těmito obchodními podmínkami.
b) Prodávající prohlašuje, že informace poskytnuté kupujícím bude považovat za osobní údaje, dle zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění, a při nakládání s nimi a jejich ochraně bude postupovat podle zákona a v žádném případě je neposkytne třetí osobě a bude je využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.
c) Prodávající je oprávněn obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to v souladu s ust. § 1752 občanského zákoníku.
d) Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2014, a to pouze pro dodávky zboží v rámci České republiky.

 

 

PDF ikonObchodní podmínky ke stažení