Reklamace

Za odeslané zboží až do okamžiku převzetí zboží kupujícím nese veškerá rizika spojená s přepravou prodávající. Jestliže při dodání bude poškozen obal zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklé přepravou. Reklamovat kompletnost obsahu dodávky je možno do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud po otevření zásilky zjistíte vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 3 dnů písemně elektronickou poštou informujte prodávajícího.

Reklamované zboží zašlete na naši adresu s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Bude Vám vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se s Vámi nedohodneme jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.